תקנון

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

ברוכים הבאים לאתר www.magic4business.co.il  להלן ("האתר") של ערן בליזובסקי (להלן: "העסק") האתר לאירועי קסמים וטלפתיה.

העסק פועל על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מדויק ושלם, אולם העסק אינו אחראי לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר.
מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי העסק איננו אחראי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד/ים כספי/ים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מנתונים המוצגים באתר זה.
תוכל להירשם לקבלת ניוזלטר ולהיות חלק מרשימת התפוצה של האתר. מי שנרשם מקבל מעת לעת דואר אלקטרוני הכולל: הודעות לגבי מוצרים ושירותים בין אם מוצרים של העסק ו/או מוצרים של צד שלישי. העסק ישלח דואר אלקטרוני למי שנרשם. ניתן לבצע הסרה מהרישום בכל עת. פרטים על תהליך ההסרה נמצאים בתחתית כל דבר דואר שתקבל מאיתנו.
חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת דואר אלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם אם לא תמסור אותו, לא תוכללהשתמש בשירותים הניתנים.
בעצם הרשמתך לקבלת מידע ו/או שירותים מהאתר, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא. הנך מסכים כי מעת לעת הניוזלטר מכיל פרסומות.
מצטרף לרשימת התפוצה (ניוזלטר) מי שבוחר להצטרף, הזין את פרטיו האישיים בטופס ואישר את הצטרפותו על ידי לחיצה על הקישור הנמצא בדואר אלקטרוני הנשלח אליו כחלק מתהליך ההרשמה. ניתן, בכל עת, למחוק את שמך מרשימת התפוצה. פרטים על תהליך ההסרה נמצאים בתחתית כל דבר דואר שתקבל מאיתנו.
לתשומת לבך, כל שימוש במידע המפורט באתר (להלן: "התכנים") כפוף לתנאי השימוש באתר. שימוש על-ידך או מי מטעמך בתכנים באתר, מהווה בפועל את הסכמתך לתנאיםהמפורטים להלן:
 1. השימוש באתר זה הינו לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. אם הנך קטין, השימוש באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס שמונה לך.
 2. האתר מאפשר מציאת מידע ייעודי הנוגע למוצרים ו/או שירותים של העסק. אוסף התכנים באתר נתון לשינויים בכל עת על-פי שיקול דעת סובייקטיבי של מנהל האתר. למרות שבמהלך עדכון התכנים באתר מושקע מאמץ רב בכדי לשמור על תיאור מדויק ואקטואליות, אין באפשרות האתר להתחייב על עדכניות, נכונות, איכות, טבע, אמינות ויישום תיאור התכניםהמפורטים באתר.
 3. העסק עושה כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה מלהגיע לידי גורמים זרים. כתובת הדואר האלקטרוני שלך נשמרת בשרת מאובטח שאינו ניתן לגישה לגולשי אינטרנט אחרים.
 4. העסק ישלח לך דואר אלקטרוני לכתובת שציינת בעת הרשמתך.
 5. העסק לא יעביר לצד שלישי מידע שיזהה את הגולשים באתר, ולא יעביר את הדואר האלקטרוני שלך. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שייאסף בעקבות השימוש באתר למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב. האתר לא ימסור את הפרטים לגורם שלישי נוסף למעט במקרה בו ניתנה הסכמה על כך בשלב ההרשמה.
 6. בשום מקרה ובשום תנאי לא תהיה העסק ו/או האתר אחראים לכל פגיעה ו/או נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה ממסירת הפרטים לספק. למען הסר ספק, אין האתר אחראי לשימוש שיבצע הספק בפרטים שנמסרו לידיו ומשלוח פרטיך מהווה הסכמה לכך.
 7. לאחר שתירשם תחל לקבל דואר אלקטרוני. את תדירות משלוח דברי הדואר קובעים בעלי האתר לפי ראות עיניהם אך לא יותר מאחת לחודש.
 8. אם לא תקבל דואר אלקטרוני בתוך שבוע מיום הרשמתך, אנא פנה למנהל האתר בדואר אלקטרוניeran@magic4business.co.il  :
 9. במידה ותיבת הדואר האלקטרוני שלך לא פעילה, מסיבה כלשהי, לא תקבל דואר וגם לא יהיו לך טענות כלפי העסק.
 10. העסק ישלח אליך את המיילים באמצעות רשת האינטרנט. העסק לא יהיה אחראי במישרין או בעקיפין לעיכובים באספקה שייגרמו על ידי גורמים שאינם בשליטתה: שביתות, עיצומים, שיטפונות, רעש אדמה וכיוצא באלה.
 11. הרישום לרשימות התפוצה וההסרה מהן מתבצע באופן אוטומטי.
 12. ניתן, בכל עת, לבטל את חברותך על ידי משלוח דואר אלקטרוני. הרישום וההסרה מתבצעים דרך האתר.
 13. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שייגרמו לך בגלל עיכוביםבאספקה.
 14. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שנגרמו לך בגלל שכתובתךהאלקטרונית לא נקלטה במלואה במחשב האתר.
 15. השירות והתכנים באתר מיועדים לקהל הרחב הנמצא בתחום השיפוט של מדינת ישראל בלבד והינם לשימושך במצבם הקיים (AS IS)  וללא כל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת. עליך האחריות לבדוק ולוודא את התאמת התכנים שהינך מבקש לדרישותיך ושימושך.
 16. למען הסר ספק השימוש בתכנים הנמצאים באתר נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ובשוםמקרה לא יהיה האתר ו/או העסק אחראים על תוכן התכנים, טעויות, אי-דיוקים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.
 17. הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכנים באתר, איכותם, טבעם, אמינותם ויישומם ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או העסק בגין השירות והתכנים הניתנים באתר, מגבלותיהם ויכולתם.
 18. בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה העסק ו/או האתר אחראים לכל נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים באתר, ובפרט לא יהיה העסק אחראי לכל נזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקיםבגין אבדן רווחים ו/או הכנסות.
 19. האתר אינו מתחייב לפרסם כל תוכן ורשאי להסיר כל תוכן ו/או לתקנו לפי ראות עיניו, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 20. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים"), הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של העסק. כל זכות היוצרים והקניין באתר ובתיעודו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לעסק בלבד והינם בבעלותו הבלעדית והמלאה.
 21. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו למעט כפי שהותר על-ידי האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי העסק רשאי לעשות באתר כל שימוש, בעצמה ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה, וכן העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והנך מסכיםלהיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.
 22. הנך מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לחברה ו/או לכלמי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לגוף ולרכוש, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגיןכל טענה דרישה או תביעה שתוגש כנגד העסק ו/או מנהליה ו/או עובדיה בקשר לאתר ו/או בגין פעילות מסחרית הקשורה לאתר הנובע משימוש שלא כדין באתר ובתכניו. הנך מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם הנך צדרשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לא.
 23. כל המפורט לעיל כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות שבין הצדדים וכל שינוי, תיקון או תוספת להסכמה זו ייערכו בכתב, שאםלא כן לא יהיה להם תוקף. הסכמה מטעם החברה לסטייה מתנאי המפורט לעיל, במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. כל שינוי ו/או השלמה ו/אותיקון של איזה מהוראות המפורט לעיל טעון כתב ע"י העסק, שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.
 24. מוסכם כי הדין החל על יחסים הקשורים לשימושך באתר הוא הדין הישראלי ודין זהבלבד. מוסכם כי בית המשפט המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בתי המשפט במחוז תל-אביב במדינת ישראל ובתי משפט אלה בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן